مشخصات موتور دیزل B3000:

1-سازه متراکم

2- دوام، قدرت و توانایی بیشتر

3- توسعه قابلیت اطمینان ، مصرف سوخت اقتصادی بهتر

:کاربرد ها

این موتور های نیرومند در حفاریهای نفتی،نیروگاههای کوچک و متوسط و کشتی ها کاربرد دارند.

(DIESEL ENGINE b3000 (390-900KW

:Technical Specification of b3000 Diesel Engine

:Technical Parameters