تجهیزات حفاری (موتورهای دیزلی و (Engines Coupler)  در صنایع نفت